KONSULTTJÄNSTER

Utveckling av grupper och organisationer

Neuroledarskap bidrar till ett mer holistiskt perspektiv

Grundläggande för vår verksamhet är att vi utifrån banbrytande forskning integrerar neurovetenskaplig kunskap med teorier och modeller från beteendevetenskaplig forskning. Det ger bland annat att vi tar nya perspektiv inom ett brett spektrum av organisatoriska frågeställningar och ledarutmaningar.

Vårt fokus ligger på upplevelser och beteenden. Neurovetenskaplig kunskap blir i praktiken intressant först när man undersöker sambandet mellan det som sker i hjärnan och de känslor, tankar och beteenden som vi kan observera hos oss själva och andra.

Vi placerar på så sätt kunskap och forskning i ett sammanhang och utforskar hur vi kan använda oss av den för att än bättre medvetandegöra oss om våra upplevelser och vidareutveckla våra förmågor att reglera tankar, känslor och beteenden.

Neuroledarskap utgör för oss därmed en tvärvetenskap som bidrar till ett mer holistiskt perspektiv i arbetet med ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och förändringsledning.

 

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens specifika behov och önskad förflyttning styr inriktningen och upplägget av våra utvecklingsinsatser. Vi arbetar parallellt med gruppens utmaningar och chefernas individuella utveckling.

Ett utvecklingsarbete kan t.ex. handla om att skapa en gemensam plattform för ökad effektivitet i samverkan. Att flytta fokus från medlemmarnas respektive intresseområden till det gemensamma uppdraget och att utveckla ett tryggare samarbetsklimat. Vi tillför vi nya perspektiv och strategier för ett mer hjärnsmart arbetssätt utifrån vetenskapligt förankrade modeller.

 

Exempel på teman som kan ingå i vårt arbete med ledningsgrupper:

  • Ledares tre uppdrag utifrån hjärnans grundläggande principer för motivation, fokus och tålamod: Planering, Integrering, Uppföljning.
  • Att bygga en arbetskultur med kunskap om den sociala hjärnans behov av status, förutsägbarhet, kontroll, samhörighet och rättvisa (SCARF-modellen).
  • Att gå från ’överlevnad’ till effektivitet och flow tillsammans med andra.
  • Ett neuroperspektiv på mål- och visionsarbete. Från abstrakta mål till nya organisatoriska vanor.

 

Min känsla var att Lars-Johan och Eva hela tiden anpassar takten och intensiteten utifrån vad som händer i rummet och stämde av genom att växla blickar med varandra. Resultatet var att de hela tiden styrde gruppen på ett tryggt sätt och i en optimal riktning. Det kändes som att de improviserade, i en väldigt positiv bemärkelse. 

José Antonio Lalanda, vd Skånemejerier

Arbetsgruppsutveckling

Vi arbetar med gruppens aktuella utmaningar samtidigt som vi utvecklar gruppen som team och det individuella medarbetar- och ledarskapet.

Forskningen visar att vi behöver känna oss trygga i vår arbetsgrupp för att kunna skapa resultat tillsammans. Insatserna fokuserar därför ofta på värdegrundsfrågor och relationsbyggande för att utveckla en arbetskultur som främjar välmående, fokus och samverkan.

Exempel på teman som kan ingå i vårt arbete med arbetsgrupper:

  • Att förstå sina egna och andras reaktioner utifrån hjärnans principer.
  • Att se varandras olikheter och styrkor ur ett belönande perspektiv och inte som något hotfullt.
  • Meningsfulla samtal, förhållningssätt och kommunikation som främjar tillit och relationsbyggande.
w

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation utifrån era behov →

Kartläggning av gruppens nuläge

Genom olika mätningar kan vi kartlägga en ledningsgrupps eller arbetsgrupps nuläge. Detta kan vara en bra utgångspunkt inför kommande utvecklingsarbete.

Kartläggningar med SCARF-modellen som verktyg

Behöver ni ta temperaturen på dynamiken i en arbetsgrupp, ledningsgrupp eller hela er organisation? Eller är ni nyfikna på hur ert sociala sammanhang som grupp eller organisation påverkar er arbetsstruktur?

Vi genomför kartläggningar med stöd av SCARF©-modellen som på ett helt nytt sätt kan ge information om hur en grupp eller organisation mår. Vi gör dessa s.k mappningar genom individuella intervjuer eller fokusgrupper och vi baserar våra frågeställningar på SCARF-modellens fem faktorer: Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness.

Analysen av de svar vi får synliggör hur sociala aspekter påverkar produktivitet och samverkan och vi kan då fånga de utmaningar som ”gömmer sig” bland de operativa och verksamhetsnära frågorna. När vi återkopplar till organisationen öppnar vi på så vis upp för samtal kring de ”mjuka värden” som handlar om såväl välmående och psykologisk trygghet som människors grad av motivation och engagemang.

Som en del av kartläggningen arbetar vi tillsammans med er fram en handlingsplan för att möta era utmaningar och behov.

Våra övriga tjänster

Företagsintern utbildning →

Utbildningar & workshops →

Föreläsningar & Seminarium →