Vi erbjuder konsulttjänster utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv på ledarskap och organisatorisk utveckling. Utvecklingsarbetet utgår alltid ifrån uppdragsgivarens verkliga frågor och utmaningar och designas utifrån nuläge, önskad förflyttning och resultat.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens specifika behov styr inriktningen och upplägget av våra utvecklingsinsatser. Vi arbetar parallellt med gruppens utmaningar och chefernas individuella utvecklingspotential.

Ett utvecklingsarbete kan t.ex. handla om att skapa en gemensam plattform för ökad effektivitet i samverkan. Att flytta fokus från medlemmarnas respektive intresseområden till det gemensamma uppdraget och att utveckla ett tryggare samarbetsklimat. Vi tillför vi nya perspektiv och strategier för ett mer hjärnsmart arbetssätt utifrån vetenskapligt förankrade modeller.

Teman som kan ingå i vårt arbete med ledningsgrupper:

  • Ledares tre uppdrag utifrån hjärnans grundläggande principer för motivation, fokus och tålamod: Planering, Integrering, Uppföljning
  • Att bygga en arbetskultur med kunskap om den sociala hjärnans behov av status,
    förutsägbarhet, kontroll, samhörighet och rättvisa (SCARF-modellen)
  • Att gå från ’överlevnad’ till effektivitet och flow tillsammans med andra
  • Ett neuroperspektiv på mål- och visionsarbete. Från abstrakta mål till nya organisatoriska vanor

Arbetsgruppsutveckling

Vi arbetar med gruppens aktuella utmaningar samtidigt som vi utvecklar gruppen som team och det individuella medarbetar- och ledarskapet.

Forskningen visar att vi behöver känna oss trygga i vår arbetsgrupp för att kunna skapa resultat tillsammans. Insatserna fokuserar därför ofta på värdegrundsfrågor och relationsbyggande för att utveckla en arbetskultur som främjar välmående, fokus och samverkan.

Teman som kan ingå i vårt arbete med arbetsgrupper:

  • Att förstå sina egna och andras reaktioner utifrån hjärnans principer
  • Att se varandras olikheter och styrkor ur ett belönande perspektiv och inte som något hotfullt
  • Meningsfulla samtal, förhållningssätt och kommunikation som främjar tillit och relationsbyggande

Kartläggning av gruppens nuläge

Genom olika mätningar kan vi kartlägga en ledningsgrupps eller arbetsgrupps nuläge. Detta kan vara en bra utgångspunkt inför kommande utvecklingsarbete.

GDQ – Group Development Questionnaire
GDQ är en enkel och effektiv mätmetod för att ta en ”ögonblicksbild” av en grupps mognad. Det är gruppen själv som skattar sin mognad och resultatet visar var i utvecklingsprocessen gruppen befinner sig för tillfället. Mätningen visar bl.a. hur effektiv gruppen är, vilka styrkor respektive svagheter medlemmarna ser, vilka förbättringsmöjligheter gruppen har samt vilka frågor gruppen anser sig behöva fokusera på för att utvecklas samt öka sin effektivitet och produktivitet.

CIM – Collaborative Intelligence Measurement
CIM synliggör samarbetsrelationerna inom en grupp och mellan grupper. Fyra centrala aspekter undersöks; samarbetsdjup, koordinering, kommunikation och ledarskap. Mätningen kan används som utgångspunkt för att överbygga stuprör och stärka samarbetet och kommunikationen mellan avdelningar och enheter.

Företagsinterna utbildningar

Vi erbjuder utbildningar och workshops för företag och organisationer som är nyfikna på nya perspektiv och vill arbeta med att utveckla ett mer hjärnsmart ledarskap.

Läs mer om våra företagsinterna utbildningar »

Kontakta oss för mer information

Skicka ett mejl till info@neuroledarskapipraktiken.se  om du har frågor eller önskar mer information om våra företagsinterna utvecklingsinsatser.